Power Rankings: #12

power-rankings-12

Rankings heading into Salt Lake City 2.